Allmänna villkor Finitro International B.V.

 

Artikel 1 – Definitioner

 

De termer som används i dessa villkor har följande innebörd:

 1. Säljare: Finitro International B.V., nedan kallat "Finitro."
 2. Köpare: Finitro International B.V.:s affärspartner
 3. Hemsida: "www.finitro.com"
 4. Produkt(er): "Finitro Forte Plus"

 

Artikel 2 – Tillämplighet

 

 1. Dessa allmänna villkor gäller för alla Finitros erbjudanden och för alla avtal beträffande leverans av produkt(er) från Finitro, om inte dessa allmänna villkor uttryckligen och skriftligen är föremål för ändringar av partners.
 2. Allmänna villkor föreslagna av köparen kommer uttryckligen att avslås.

 

Artikel 3 – Erbjudandet 

 

 1. I händelse av ett erbjudande med begränsad giltighetstid eller ett villkorat erbjudande, kommer detta att vara tydligt angivet i erbjudandet.
 2. Alla Finitros erbjudanden är skönsmässiga. Uppenbara fel eller misstag i erbjudandet är inte bindande för Finitro.

 

Artikel 4 – Avtalet

 

 1. Avtalet börjar gälla när köparen godkänner detsamma och när de relevanta villkoren har uppfyllts.
 2. Om en köpare godkänner avtalet på elektronisk väg innebär detta att Finitro omedelbart kommer att bekräfta godkännandet av erbjudandet på samma sätt. Så länge kvitto på godkännandet inte har bekräftats på detta sätt av Finitro kan köparen annullera avtalet.

 

Artikel 5 – Leverans

 

 1. Finitro skall iaktta största noggrannhet när det gäller att verkställa beställningar av produkt(er).
 2. Leveransdestinationen skall vara den adress som uppgivits av kunden.
 3. Godkända beställningar skall levereras så snart som möjligt av Finitro och inom en maximal period av 30 dagar om inte annat leveransvillkor har avtalats. I händelse av försening eller om en beställning endast delvis kan levereras, meddelas du om detta av Finitro inom 15 dagar. Köparen har rätt att i denna situation annullera avtalet utan ytterligare kostnader.
 4. I händelse av upplösning, så som beskrivits i klausul 3 i denna artikel, skall Finitro återbetala det belopp som betalats av köparen inom 30 dagar.
 5. Risken för skada och/eller förlust av produkt(er) vilar på Finitro fram till tiden för leverans till kunden, om inte annat uttryckligen överenskommits.

 

Artikel 6 - Betalning 

 

 1. Alla angivna priser täcker kostnaderna för produktionen, betalas i euros och inkluderar VAT, med undantag för prisförändringar p.g.a. ändringar i VAT-skattesatsen.
 2. Alla Finitros produktpriser innefattar frakt och emballage.
 3. Köparen måste fullgöra betalningen enligt de betalningssätt som angivits på hemsidan under beställningsprocedur.
 4. Köparen är förpliktigad att omedelbart meddela Finitro beträffande eventuellt felaktiga uppgifter som har lämnats angående betalningsinformation.
 5. Betalning(ar) som förfallit för beställning(ar) av produkt(er) måste fullgöras inom 14 dagar.
 6. I händelse av obetalda skulder så som beskrivits i klausul 5 i denna artikel, skall köparen beviljas en första period om 14 dagar inom vilka betalningsåtagandena skall uppfyllas. Om betalning inte sker inom denna period, skall en andra period om 14 dagar följa. Om köparen efter denna andra period fortfarande inte betalt det fulla beloppet till Finitro , riskerar köparen att belastas med lagligt fastställd dröjsmålsränta på restbeloppet, plus utomrättsliga administrativa kostnader för indrivning, där följande gäller:

I den mån som köparen inte agerar i utövningen av ett yrke eller affärsrörelse, skall Finitro kräva ett belopp som motsvarar den maximala lagliga kompensationen vad gäller utomrättsliga indrivningskostnader, så som beskrivits och som beräknas i enlighet med "Beslut om kompensation för utomrättsliga indrivningskostnader", i den mån det resterande beloppet – efter att en försenad betalning uppstått – fortfarande inte har betalats av köparen 14 dagar efter påminnelsen, per dagen (efter utgången av andra perioden) efter påminnelsedagen. 

 

Artikel 7 – Rätt till tillbakadragande 

 

 1. Köparen kan annullera avtalet med Finitro med hänsyn till köpet av produkt(er) inom en maximal ångerperiod om 14 dagar och utan angivande av skälet till detta.
 2. Ångerperioden som beskrivits i klausul 1 i denna artikel gäller per dagen efter att köparen mottar leveransen av produkten(erna).
 3. Om köparen önskar utnyttja rätten till tillbakadragande måste han påtala detta inom den inledda ångerperioden genom att fylla i kontaktformuläret på hemsidan.
 4. Köparen är ansvarig för emballage av produkten. Av hygieniska skäl får emballaget inte öppnas (obruten försegling). Returrätten är upphävd om emballaget har öppnats.
 5. Risken och bevisningen på korrekt och tidsmässigt agerande beträffande rätten till tillbakadragande vilar på kunden.

 

Artikel 8 – Finitros åtaganden vid tillbakadragande

 

 1. Finitro skall skicka en bekräftelse på köparens (elektroniska) returbegäran.
 2. Finitro är ansvarig för återbetalning av alla betalningar erlagda av köparen. Återbetalning äger endast rum efter att Finitro mottagit den returnerade produkten.
 3. Finitro skall använda den betalningsmetod som använts av köparen.
 4. Om köparen väljer en dyrare returleveransmetod än standard, står köparen för alla extrakostnader.

 

Artikel 9 – Ansvar

 

 1. Finitro accepterar inget ansvar gentemot köparen utöver det inbetalda beloppet. Under inga omständigheter skall den totala kompensationen för direkt skada överstiga 500 GBP.
 2. Finitro har inget ansvar i förhållande till köparen för indirekt skada, här förstådd som följdskador, förlust av vinst, dataförluster eller skadestånd för störningar i datadriften.
 3. Ansvaret är upphävt i händelse av att köparen inte skriftligen rapporterar skadan till Finitro inom 30 dagar efter händelsen.

 

Artikel 10 – Klagomålsprocedur

                        

 1. Du kan lämna in ett klagomål till oss via de kontaktuppgifter som angivits längst ned på sidan. Du får en bekräftelse på mottagandet, under förutsättning att ditt klagomål ankommer i god ordning.
 2. Klagomål måste lämnas in inom 14 dagar efter att köparen upptäckt brister. Köparen måste även tillhandahålla en fullständig och klar beskrivning av klagomålet.
 3. Finitro  har 7 dagar på sig att behandla klagomålet och finna en lösning.

 

Artikel 11 – Rättslig ställning och val av forum

 

 1. Dessa villkor och alla avtal mellan Finitro och köparen är uteslutande underställda Nederländsk lag.
 2. Parterna åtar sig att under en tvist göra allt som står i deras makt för att komma fram till en acceptabel lösning inom kortast möjliga tidsram.