Generelle vilkår og betingelser for Finitro International B.V.

 

§ 1 – Definitioner

Følgende skal forstås i henhold til disse betingelser:

 1. Sælger: Finitro International B.V., herefter benævnt "Finitro International".
 2. Køber: forretningspartner hos Finitro International B.V.
 3. Hjemmeside: "URL"
 4. Produkt(er): "Produktnavn"

 

§ 2 – Anvendelse

 

 1. Disse generelle vilkår og betingelser gælder for alle Finitro Internationals tilbud og for alle aftaler om levering af produkt(er) fra Finitro International, medmindre disse generelle vilkår og betingelser er med forbehold af ændringer foretaget af partnere udtrykt specifikt og skriftligt.
 2. Generelle vilkår og betingelser foreslået af køber afvises udtrykkeligt.

 

§ 3 – Tilbuddet 

 

 1. Hvis et tilbud har en begrænset gyldighedsperiode eller er betinget, vil dette være angivet udtrykkeligt i tilbuddet.
 2. Alle Finitro Internationals tilbud er skønsmæssige. Indlysende fejl eller åbenlyse fejltagelser i tilbuddet er ikke-bindende for Finitro International.

 

§ 4 – Aftalen

 

 1. Aftalen træder i kraft på tidspunktet for købers accept af aftalen, og når de relevante betingelser er blevet opfyldt.
 2. Hvis en køber accepterer tilbuddet via elektroniske medier, vil Finitro International straks bekræfte accept af tilbuddet ved anvendelse af samme medie. Så længe modtagelse af accept ikke er blevet bekræftet på denne måde af Finitro International, kan køber annullere aftalen.

 

§ 5 – Levering

 

 1. Det påhviler Finitro at udvise størst mulig omhu i forbindelse med modtagelse og udførelse af bestillinger på produkt(er).
 2. Leveringsstedet er den adresse, som køber har oplyst over for Finitro International.
 3. Accepterede ordrer skal leveres af Finitro International så hurtigt som muligt og inden for en frist på højst 30 dage, medmindre der er aftalt andre leveringsbetingelser. I tilfælde af forsinkelse eller hvis en ordre ikke kan leveres eller kun leveres delvist, modtages der besked fra Finitro International inden 15 dage. Køber har i den forbindelse ret til at annullere aftalen uden at pådrage sig yderligere omkostninger.
 4. I tilfælde af opløsning som beskrevet i pkt. 3 i denne paragraf skal Finitro International refundere beløb, der tilkommer køber, inden for 30 dage.
 5. Risiko for skader på og/eller tab af produkt(er) påhviler Finitro International indtil tidspunktet for levering til forbrugeren, med mindre andet udtrykkeligt er aftalt.

§ 6 - Betaling 

 1. Alle angivne priser dækker produktionsomkostninger angivet i euro og inklusive moms med undtagelse af prisændringer som følge af ændringer i momssats.
 2. Alle priser på produkt(er) fra Finitro International inkluderer porto og emballage.
 3. Køber skal gennemføre betaling i overensstemmelse med de metoder, der er angivet på hjemmesiden under bestillingsprocedure.
 4. Køber er forpligtet til at underrette Finitro International straks i tilfælde af ukorrekte oplysninger om betaling.
 5. Forfalden/forfaldne betaling(er) på ordre(r) på produkt(er) skal erlægges inden for 14 dage.
 6. I tilfælde af manglende betaling af forfaldne beløb som angivet i pkt. 5 i denne paragraf bliver køber tildelt en første betalingsfrist på 14 dage med henblik på opfyldelse af sine betalingsforpligtelser. Hvis betaling ikke foretages inden for denne frist, tildeles en yderligere betalingsfrist på 14 dage. Hvis køber efter udløb af den anden betalingsfrist stadig ikke har erlagt det fulde beløb, som Finitro International har tilgode, bliver køber pålagt rentebetaling i henhold til lovgivningen for det skyldige beløb samt udenretslige administrative omkostninger i forbindelse med indkassering, og i den forbindelse skal følgende finde anvendelse:

I det omfang, at køber ikke handler i forbindelse med erhverv eller virksomhed, kan Finitro International kræve et beløb svarende til den maksimalt lovligt tilladte godtgørelse for udenretslige omkostninger ved inddrivelse som fastlagt og beregnet i overensstemmelse med Bestemmelse om udenretslige inddrivelsesomkostninger, forsåvidt som det udestående beløb efter start på betalingsforsinkelsen stadig ikke er erlagt af køber inden for en tidsfrist på 14 dage efter påmindelse og pr. datoen (efter udløb af den anden betalingsfrist) efter dagen for påmindelsen. 

§ 7 – Fortrydelsesret 

 1. Køber kan annullere aftalen med Finitro International med hensyn til køb af produkt(er) inden for en fortrydelsesperiode på højst 14 dage og uden begrundelse.
 2. Fortrydelsesfristen angivet i pkt. 1 i denne paragraf er gældende fra dagen efter, at køber får leveret produktet.
 3. Hvis køber ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten, skal dette foretages inden for den anførte fortrydelsesfrist ved udfyldelse af kontaktformularen på hjemmesiden.
 4. Køber er ansvarlig for håndtering og emballering af produktet. Af hygiejniske grunde må emballagen ikke åbnes (segl ubrudt). Returretten bortfalder, hvis emballagen har været åbnet.
 5. Risiko og bevis for korrekt og rettidig gennemførelse af fortrydelsesretten påhviler køber.

§ 8 – Forpligtelser påhvilende Finitro International ved fortrydelse

 1. Finitro International skal fremsende anerkendelse af købers (elektroniske) anmodning om returnering.
 2. Finitro International er ansvarlig for godtgørelse af alle betalinger foretaget af køber. Tilbagebetaling foretages først, efter at Finitro International har modtaget det returnerede produkt.
 3. Finitro International skal anvende samme betalingsmåde som køber.
 4. Hvis køberen vælger en returneringsmåde, der er dyrere end standardproceduren, påhviler evt. ekstraomkostninger køber.

 

§ 9 – Hæftelse

 

 1. Finitro International påtager sig intet ansvar over for køber ud over det fakturerede beløb. Den samlede erstatning for direkte skader kan aldrig overstige £ 500.
 2. Finitro International hæfter over for køber ikke for indirekte skader her forstået som følgeskader, tabt fortjeneste, mistede besparelser, tab af data og skader som følge af driftsafbrydelser.
 3. Finitro Internationals hæftelse bortfalder, hvis køber ikke foretager skriftlig anmeldelse af skader til Finitro International senest 30 dage efter skadens opståen.

 

§ 10 – Reklamationsprocedure

                        

 1. Reklamationer kan sendes til os via kontaktoplysningerne angivet nederst på siden. Der udstedes kvittering for modtagelsen, hvis reklamationen modtages på behørig vis.
 2. Reklamationer skal indgives senest 14 dage efter købers konstatering af mangler. Køber skal også give en fuldstændig og klar beskrivelse af reklamationen.
 3. Finitro International har 7 dage til at behandle klagen og finde en løsning.

 

§ 11 – Lovvalg og værneting

 

 1. Disse betingelser og alle aftaler mellem Finitro International og køber er udelukkende underlagt hollandsk lovgivning.
 2. Parterne forpligter sig i tilfælde af tvister til at gøre alt i deres magt for at nå frem til en tilfredsstillende løsning inden for den kortest mulige tidsramme.