Algemene voorwaarden Finitro International B.V. 

 

Artikel 1 – Definities

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Verkoper: Finitro International B.V. Hierna te noemen ‘Finitro’.
 2. Koper: wederpartij van Finitro International B.V.
 3. Website: “www.finitro.com”
 4. Product(en): “Finitro Forte Plus”

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Finitro gedane aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot het leveren van Product(en) door Finitro, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Algemene voorwaarden die verstrekt zijn door de Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 3 – Het aanbod

 

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 
 2. Alle aanbiedingen van Finitro zijn vrijblijvend. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Finitro niet.

 

Artikel 4 – De overeenkomst

 

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door Koper en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien Koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Finitro onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Finitro is bevestigd, kan Koper de overeenkomst ontbinden. 

 

Artikel 5 – Levering

 

 1. Finitro zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van Product(en).
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Koper aan Finitro kenbaar heeft gemaakt. 
 3. Geaccepteerde bestellingen zal Finitro z.s.m. leveren doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. In het geval van vertraging, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk plaats kan vinden, ontvangt u binnen 15 dagen van Finitro bericht. De Koper heeft hierbij het recht om de overeenkomst zonder extra kosten te ontbinden. 
 4. In geval van ontbinding zoals vermeld in lid 3 van dit artikel zal Finitro het verschuldigde bedrag van de Koper binnen 30 dagen terugstorten.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van Product(en) berust bij Finitro tot het moment van bezorging aan de consument, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

 

Artikel 6 – Betaling

 

 1. Alle vernoemde prijzen zijn alle kosten die te maken hebben met de productie, in euro’s vermeld en inclusief BTW, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. Alle Product(en) van Finitro zijn inclusief verzendkosten.
 3. Koper dient de betaling te verrichten conform de bestelprocedure op de website gegeven methodes. 
 4. Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Finitro te melden.
 5. Verschuldigde betalingen na bestelling van het Product dienen binnen 14 dagen te worden voldaan.
 6. Bij een niet tijdige betaling uit lid 5 van dit artikel wordt Koper een eerste termijn van 14 dagen gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Indien betaling uitblijft volgt er een tweede termijn van 14 dagen. In geval Koper na het tweede termijn in verzuim is met de volledige betaling van de door Finitro aan Koper in rekening gebrachte bedragen, dan is Koper aan Finitro over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, waarbij het navolgende geldt: 

  Voor zover Koper niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt Finitro aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten, voor zover het openstaande bedrag - na het intreden van het verzuim - niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag (na het tweede termijn) liggende na de dag van aanmaning door Koper wordt voldaan. 


Artikel 7 – Herroepingsrecht

 

 1. De Koper kan de overeenkomst met Finitro met betrekking tot de aankoop van Product(en) gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. 
 2. De bedenktijd vermeld in lid 1 van dit artikel gaat in op de dag nadat Koper het Product heeft ontvangen. 
 3. Indien de Koper gebruik wilt maken van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de opgegeven bedenktermijn door middel van het invullen van het contactformulier vermeld op de website. 
 4. Koper draagt zorg voor de omgang van het Product en de verpakking. In verband met hygiëne mag de verpakking niet geopend zijn (seal verbroken). Indien de verpakking is geopend vervalt het recht van retour.
 5. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij Koper. 

 

Artikel 8 – Verplichtingen Finitro bij herroeping

 

 1. Indien Koper een (elektronische) melding maakt voor herroeping, dan stuurt Finitro een ontvangstbevestiging. 
 2. Finitro draagt zorg voor het vergoeden van alle betalingen van de Koper. Het vergoeden van de betalingen geschiedt pas nadien het geretourneerde Product is ontvangen bij Finitro. 
 3. Finitro hanteert hetzelfde betaalmiddel dat de Koper heeft gebruikt.
 4. Indien Koper ervoor kiest om een duurdere methode van levering te gebruiken dan de standaardlevering, zijn de bijkomende kosten voor Koper.

 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

 

 1. Finitro aanvaardt jegens Koper geen verdere aansprakelijkheid voor kosten hoger dan het factuurbedrag. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade niet meer bedragen dan € 500,=. 
 2. Aansprakelijkheid van Finitro jegens Koper voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten.
 3. Aansprakelijkheid vervalt wanneer Koper niet binnen 30 dagen na het ontstaan van schade, dit schriftelijk mededeelt aan Finitro.

 

Artikel 10 – Klachtenprocedure

 

 1. U kunt uw klacht per e-mail bij ons indienen via de contactgegevens vermeld onderaan de pagina. U krijgt een ontvangstbevestiging toegestuurd indien uw klacht in goede orde is ontvangen. 
 2. Klachten moeten binnen 14 dagen zijn gemeld nadat de Koper de gebreken heeft geconstateerd. Tevens draagt de Koper zorg voor een volledig en duidelijke omschrijving van de klacht.
 3. Finitro heeft 7 dagen de tijd om de klacht in behandeling te nemen en een oplossing te zoeken. 

 

Artikel 11 – Toepasselijk recht en forumkeuze

 

 1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten tussen Finitro en Koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 2. Partijen verplichten zich bij geschillen alles in het werk te stellen om op de kortst mogelijke termijn tot een minnelijke schikking te komen.